EMSGO 2.0.1 [free]

기술

Bộ ứng dụng quản lý dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ EMS.
Với nhiều tiện ích mang lại cho người sử dụng dịch vụ:
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý các trạng thái
- Hành trình rõ ràng và cập nhật thời gian thực
- Theo dõi doanh thu chi & chi phí
- Và rất nhiều tiện ích khác...


Management application suite for customer use EMS service.
With many utility gives users the service:
- Order Management
- Manage state
- Itinerary clear and real-time updates
- Track expenses & cost sales
- And many other gadgets ...

편집기 의 코멘트

이전 버전

QR 코드에 의해 다운로드
  • 앱 이름: EMSGO
  • 종류: 비즈니스
  • 앱코드: com.emsportal
  • 버전: 2.0.1
  • 요구 사항: 4.4이상
  • 파일 크기 : 4.62 MB
  • 업데이트: 2022-05-13